Protokoll

Copyright © All Rights Reserved

       Styrelsemöte ORRC                       2017-05-21


Deltagare: Madde, Peter Ä, Ann-Louise, Jim, Johan D, Martin, Matilda och Anna.


§ 52. Mötet öppnas:

Martin öppnade mötet och hälsade alla välkomna.


§ 53. Föregående protokoll:

Protokollet lästes upp av Madde och delar av åtgärdslistan överförs till detta protokoll.


§ 54. Föreningens ekonomi: 

50 126.18 kronor finns på kontot men polistillstånd, tävlingstillstånd och växelpengar ska tas ut från kontot. Vi har även fått en faktura på saltet 10 256 kronor. Dessvärre kan Madde inte betala en så stor summa - då hon inte har befogenhet till detta, så hon ska ringa till GDL och begära att de sponsrar med 256 kronor eller att de delar upp fakturan på två. Mail har skickats.


§ 55. Övriga rapporter:

Inga inkomna rapporter.


§ 56. Inkomna rapporter:

Vi har fått brev från Oskarshamns Folkhögskola, där de erbjuder klubben att komma till dem för att ha konferens, styrelsemöten eller bara nyttja deras erbjudande om catering.

Vi har även fått ett brev från SBF gällande viktig information som berör klubben. Brevet innehåller stadgeändringar. Föreningens medlemsavgift ska vara betald senast den 1 juli. Inkommer betalningen därefter medför detta en förseningsavgift samt automatisk förlust av rösträtt vid kommande SDF-årsmöte. Medlemsavgiften ligger på 2 300 kronor. 

Nytt för i år är att vi slipper skriva en årsrapport. 


§ 57. Åtgärdslista:

Harven måste svetsas innan tävlingen för vi ska ha den då vi luckrar upp sandfållorna. Peter skulle se om han kunde ordna detta. 

Martin ser till så att hans traktor kommer ner till banan, innan han åker på semester.

Kioskerna, speakertornet och klubbstugan ska fräschas till innan tävling. 

Johan L och Madde ska beställa priser till tävlingen. Det kommer bli tre senior, två mix och en junior-final.

Madde ska beställa startsiffror.

Familjen Lundh ska handla allt till kioskerna.


§ 58. Lindqvists frågestund:

Ingen av Lindqvistarna deltog på mötet, så vi hoppade över denna post.


§ 59. Övriga frågor:

Madde informerade gällande tävlingen och vi pratade rent allmänt om vad som finns kvar att göra samt vad som gjorts. Just nu ser banan väldigt bra ut, vi lyckades packa banan och packningsschemat fungerade. Vilket är positivt. 

Madde har pratat med tidningen gällande förhandsartikel. Johnny på OT lovade att han skulle göra en liten förhandsartikel som ska komma ut på tisdag eller onsdag. Madde har även varit i kontakt med Attraktivare Oskarshamn så vi kommer även ha med ett arrangemang där. 

Madde/Ann-Sofie ska göra "planscher" som talar om att vi kör tävling på lördag. Matilda ska sätta upp något liknande på sitt jobb "Scania".


§ 60. Nästa möte:

Inget bestämdes vid detta möte. Madde kommer skicka ut kallelse efter tävlingen, via facebook och även göra en inbjudan på hemsidan. 


§ 61. Mötets avslutande:

Mötet avslutades av Martin.

Styrelsemöte                        2017-04-01


Mötesdeltagare: Madeleine, Martin, Mathilda, Andreas, Jim, Martin, Lotta och Johan.


§ 42. Mötet öppnas:


Mötet öppnades av Martin.


§ 43. Föregående protokoll:


Protokollet lästes upp av Martin.


§ 44. Föreningens ekonomi:


Madeleine rapporterade att det idag finns 53 253:59 kronor på kontot.


§ 45. Övriga rapporter:


Inga inkomna rapporter.


§ 46. Inkomna skrivelser:


Inga inkomna skrivelser.


§ 47. Åtgärdslistan:


•Vi måste ordna en laglig Ready to Race skylt inför tävlingen.


•Harven måste svetsas innan tävling för vi ska ha den då vi luckrar upp sandfållorna.


•Martin ser till så hans traktor kommer till banan på torsdag innan tävling.


•Johan ska försöka få till en vält inför tävlingen samt en kranbil så vi kan slita ner markisen som finns på speekertornet.


•Johan ska beställa tre säckar salt till banan.

 

•Weine (via telefon) lovar att han ska ta kontakt med ”Hjulle” för att kolla upp om han kan ordna stenmjöl till banan.

 

Vi ska försöka få välten till banan den 20 maj och den 21 maj, Madeleine ska lägga ut ett schema på facebook samt på hemsidan.


§ 48. Lindqvist frågestund:


Mattias Lindqvist var sjuk, så därför va de lugnt på den fronten.


§ 49. Övriga frågor:


Frågor har redan blivit besvarade under mötet.


§ 50. Nästa möte:


Inget planerat möte beslutas. Vi ska kalla till nästa möte via Facebook, hemsidan och via sms.


§ 51. Mötets avslutande:


Mötet avslutas och Martin tackar för visat intresse.


…………………………………………………………….                 …………………………………………………………………….

Martin Frisk                                                          Madeleine Jakobsson


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Styrelsemöte ORRC                    2017-03-05


Mötesdeltagare: Madeleine, Mattias, Lotta, Johan och Jim.


§ 31. Mötet öppnas:


Mötet öppnades av Madeleine, då Martin fått förhinder på grund av sjukdom.


§ 32. Godkännande av dagordning:


Samtliga godkände dagordningen.


§ 33. Föregående protokoll:


Lotta hade inte skrivit detta ännu. Madeleine tar över och skriver detta så att justerarna kan skriva på detta inom kort.


§ 34. Föreningens ekonomi:


Idag finns det 56 241:09 kronor på kontot.


§ 35. Övriga rapporter:


Vi beslutar att även våra suppleanter ska finnas med i sms-listan och facebookgruppen som kallar styrelsen till styrelsemöten.


§ 36. Inkomna skrivelser:


Vi har fått årets priskataloger från Glentons. Det har även kommit en del räkningar som ska betalas. Vi har dessutom fått tillbaka några kronor från Bygge-bo eftersom vi redan hade betalt en del av förrådshyran.


§ 37. Åtgärdslistan:


o Vi beslutar även att vi ska lägga upp ett bättre och effektivare schema för hur och när vi ska packa banan inför tävlingen. Detta ska ske en till två veckor innan tävling.


o Vi ska gräva ner däck som körts bort under förra året. Några kanske till och med behöver gjutas.


o Vi ska svetsa harven som gått sönder.


o Johan ska se om han kan bli vid en skylift och en vält – inför tävlingen.


o Vi ska städa klubbstugan, speekertornet och kiosken.


o Vi ska se över vårt material.


o Vi ska försöka få bort våra sopor på området.


o Vi ska även plocka i ordning på förrådsmaterialet som står i klubbstugan.


§ 38. Lindqvists frågestund:


Mattias hade inget att säga – mer än det som redan kommit upp på mötet.


§ 39. Övriga frågor:


Det kommer bli en arbetsdag lördagen den 1 april klockan 10:00. Madeleine vill att de som ska komma skickar ett sms så att vi kan handla in lite mat till dagen.


§ 40. Nästa möte:


1 april


§ 41. Mötets avslutande:


Madeleine Jakobsson avslutade mötet.


Vid pennan: Lotta/vid tangentbordet: Madeleine


………………………………………………………….. ………………………………………………………………

Madeleine Jakobsson                            Jim Lund


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Årsmötesprotokoll        2017-02-18


§ 1. Mötet öppnas:


Martin Frisk öppnade mötet och hälsade alla välkomna till årsmötet.

§ 2. Mötet laga utlyst:


Madeleine berättade att mötesinbjudan hade lagts ut på Facebook, vår hemsida och även skickats med i medlemsutskicket i början av året.


§ 3. Godkännande av dagordningen:


Samtliga svarade frågan besvarad med ett ja.


§ 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet:


Martin Frisk valdes som ordförande och Eva-Lotta Lindqvist som sekreterare.


§ 5. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet:


Mattias Lindqvist och Pontus Nygren.


§ 6. Val av två rösträknare:


Agne Sjöholm och Rune Magnusson.


§ 7. Behandling och godkännande av Oskarshamns Rally & Racing Clubs verksamhetsberättelse:


Madeleine presenterade att verksamhetsberättelsen finns med som bilaga nummer 1 i årsmöteshandlingarna.


§ 8. Kassörens rapport/förvaltningsberättelse:


Madeleine presenterade att rapport/förvaltningsberättelse finns med som bilaga nummer 2.


§ 9. Revisorns berättelse:


Madeleine presenterade att revisorns berättelse finns med som bilaga nummer 3.


§ 10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året:


Frågan besvarades med ja.


§ 11. Medlemsavgiften för 2018:


Medlemmarna önskade att medlemsavgiften skulle bli den samma som föregående år. 250 kronor per familj, 200 kronor för enskild medlem och 50 kronor för ungdom.


§ 12. Val av ordförande för en tid av ett år:


Martin Frisk.


§ 13. Val av kassör för en tid av två år:


Madeleine Jakobsson.


§ 14. Val av en ledamot för en tid av två år:


Ulf Eriksson.


§ 15. Val av ledamot för en tid av två år:


Andreas Havdelin.


§ 16. Val av ledamot för en tid av två år:


Jim Lund.


§ 17. Val av en suppleant för en tid av ett år:


Matilda Hasselquist.


§ 18. Val av en suppleant för en tid av ett år:


Anders Jakobsson.


§ 19. Val av en suppleant för en tid av ett år:


Conny Erlandsson.


§ 20. Val av två valberedningsmän/kvinnor för en tid av ett år:


Joakim Magnusson – med styrelsens hjälp.


§ 21. Val av serveringsansvarig för en tid av ett år:


Familjen Lund, med medhjälpare.


§ 22. Val av revisor för en tid av ett år:


Daniel Svensson.


§ 23. Inkomna förslag:


Inga förslag har kommit in till styrelsen.


§ 24. Frågor och information:


•Miljöombud för en tid av ett år: Johan Dunsäter.


•Funktionärsmatsansvarig: Familjen Lund.


•Folkraceansvarig: Madeleine Jakobsson.


•Drogpolicy – lästes upp och godkändes.


•Första tävlingen sker den 27 maj och det är den tredje Smålandscupstävlingen för 2017. Och den andra tävlingen ”kommer” köras den 19 augusti.


•1:a posteringen: Martin Frisk.


•2:a posteringen: Familjen Lund.


•3:dje posteringen: Conny Erlandsson.


•4:de posteringen: Andreas Havdelin.


•Huvudposteringen: Johan Dunsäter tillsammans med tävlingsledningen.


•Startplattan: Tillfråga Jungnerligan RC.


§ 25. Mötets avslutning och avtackningar:

 

Mötet avslutades av Martin Frisk.

Inga avtackningar var aktuella.


Pennan: Eva-Lotta Lindqvist/tangentbordet: Madeleine Jakobsson.


…………………………………………………………..                  ……………………………………………………………

Martin Frisk          Madeleine Jakobsson


…………………………………………………………..                  ……………………………………………………………

Mattias Lindqvist         Pontus Nygren


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÅRSMÖTESPROTOKOLL       2016-03-05 OSKARSHAMN RALLY& RACING CLUB


§1. Mötets öppnande:


Tobias Nilsson hälsade alla välkomna till årsmötet, som i år hölls i bowlinghallen i Oskarshamn.


§2. Mötet laga utlyst:


Ingen invände mot detta.   


§3. Godkännande av dagordning:


Alla godkände dagordningen.


§4. Val av ordförande och sekreterare för mötet:


Ordförande: Sittande Tobias Nilsson. Sekreterare: Madeleine Jakobsson.


§5. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet:


Weine Svensson och Kenneth Ekman.


§6. Val av två rösträknare:


Pontus Nygren och Anders Jakobsson.


§7. Godkännande av verksamhetsberättelsen:


Verksamhetsberättelsen godkändes.


§8. Kassörens rapport:


Kassörens rapport finns beskriven i årsmöteshandlingarna. Inga invändningar framkom.


§9. Revisorns berättelse:


Revisorns berättelse finns beskriven i årsmöteshandlingarna. Inga invändningar framkom.


§10. Ansvarsfrihet för styrelsen 2015:


Årsmötesdeltagarna gav ansvarsfrihet för styrelsen för 2015.


§11. Medlemsavgift för 2017:


Årsmötesdeltagarna valde att ha kvar samma avgifter som under 2015.


§12. Val av ordförande för 1 (ett) år:


Martin Frisk.


§13. Val av sekreterare för 2 (två) år:


Lotta Lindqvist.


§14. Val av 2 (två) styck ledamot för 2 (två) år:


Johan Dunsäter och Mattias Lindqvist.


§15. Val av 1 (en) styck fyllnadsval av ledamot för 1 (ett) år:


Jim Lund.


§16. Val av 3 (tre) styck suppleanter för en tid av 1 (ett) år:


Conny Erlandsson, Ange Sjöholm och Anders Jakobsson.


§17. Val av PR-ansvarig för 1 (ett) år:


Kenneth Ekman.


§18. Val av serveringsansvarig för 1 (ett) år:


Kioskansvarig: Linda Bäckman. Funktionärsmatsansvarig: Inget namn framkom. Styrelsen får i uppdrag att söka efter en eller flera personer som kan tänka sig ta hand om detta.


§19. Val av valberedning för 1 (ett) år:


Inga förslag framkom. Styrelsen får i uppdrag att ta fram minst 2 (två) personer fram tills nästkommande årsmöte.


§20. Val av revisor för 1 (ett) år:


Daniel Svensson.


§21. Inkomna förslag från medlemmar och styrelsen:


Inga förslag har kommit in till styrelsen.


§22. Övriga frågor samt information om kommande år:


Mattias Lindqvist ska kolla med Åke Gustafsson gällande banlicensen som ska utfärdas senast i augusti, 2016.


§23. Mötets avslutande och avtackningar:


Tobias Nilsson och Nathalie Sjöholm får sin avtackningsgåva via posten, då ”presenten” inte kommit ännu.------------------------------------------------------                   ------------------------------------------------------

Ordförande / Tobias Nilsson                               Sekreterare / Madeleine Jakobsson


------------------------------------------------------                    -----------------------------------------------------

Justeringsman / Weine Svensson   Justeringsman / Kenneth Ekman


------------------------------------------------------                     -----------------------------------------------------

Rösträknare / Pontus Nygren   Rösträknare / Anders Jakobsson